കുംഭമാസ പൂജക്കയീ നട 12/2/2014  വരെ 17/2/2014  തുറക്കും